Om geopolymeer, maar ook hybride-cementen en zelfs bio-based bindmiddelen nèt zo vanzelfsprekend in te durven zetten als portlandcement is kennis nodig. Bij de burger, gemeente en rijksoverheid om te weten dat er überhaupt al wel duurzame(r) alternatieven zijn. Bij opdrachtgevers, projectontwikkelaars en architecten om dit in het ontwerp mee te nemen. In de bouwwereld en bij constructeurs om te weten hoe ze hiermee kunnen werken en bij de leveranciers van grondstoffen dat ze die soms zelf reeds in huis hebben.

Jos Kronemeijer BBA, BSc. Mat.Eng. / MICT
Betontechnoloog - jos@geopolymeer.tech

8% van alle CO2 die we wereldwijd uitstoten komt door het maken van cementbeton. De helft daarvan komt door het maken van cement. Zo halen we nooit de klimaatdoelen. Met geopolymeer als bindmiddel is er gelijk 50% reductie en dat kan nog verder tot 80% als de bron van de grondstoffen dicht bij de bouwplaats zijn. Want uniek aan geopolymeer is dat het veel meer grondstoffen kan binden tot beton. En in de toekomst gaan we nog verder met bio-based bindmiddelen met zelfs opslag van CO2. De proeven zijn alvast veelbelovend. 

 


Gepubliceerd

Klimaatdoelen halen met geopolymeerbeton

Waarom kiezen voor Geopolymeerbeton?Het is belangrijk je te realiseren dat fabrieksmatige bereiding van Portland-clinker (het centrale bestanddeel in alle ‘traditionele cementen’) een grote CO2-emissie veroorzaakt; op wereldschaal wordt hieraan zelfs ruim 8% van alle antropogene emissie toegeschreven.  De oorzaak is gelegen in de enigszins archaïsche combinatie van gebruik van grote hoeveelheden fossiele brandstof voor het bereiken van zeer hoge temperaturen in een cementoven waardoor in dit zgn. ‘calcineerproces’ letterlijk CO2 uit de mergel-kalksteen kan worden gebrand. B4C hanteert echter een alternatieve technologie om middels zogenaamde ‘alkalische-activering’ tot een alternatief type ‘cementeus bindmiddel’ te komen waarbij niet op basis van ‘hydratatie maar op basis van ‘polymerisatie’ een vergelijkbaar sterk en betrouwbaar ‘geopolymeer-cement’ ontstaat.Er is geen reden meer om niets te doenZaken als planeet-omvattende klimaatveranderingen, nog-steeds toenemende bevolkingsomvang en daarmee samenhangende grondstoffen- en reststoffenproblematiek. Dit heeft een kentering in ons denken teweeggebracht over niet-alleen leefbaarheid van onze planeet maar ook minstens even sterk, de eindigheid van primaire grondstoffen om door te gaan op bestaande wegen  waardoor 'de wal het schip zal keren' en aanpassing noodzakelijk is geworden. De doelstellingen geformuleerd in het nationale Klimaatakkoord en de hieruit volgende ambities om de CO2-uitstoot in alle maatschappelijke geledingen (en dus ook de betonwereld) drastisch terug te brengen, maken geopolymeerbeton met haar significant lagere CO2-emissieprofiel en gelijktijdig hoge TRL-niveau (technology readiness level; een graadmeter voor marktimplementatie van nieuwe technologie) tot een realiseerbare oplossingsrichting.Geopolymeer wordt gevormd door een combinatie van ‘reactieve minerale poeders’ (zgn. alumino-silicaten of ‘precursors’) en toevoeging hieraan van alkalische stoffen (zgn. ‘activators’) in een waterig milieu (zoals elke verse betonspecie), waarbij tot slot de overige voor beton bekende toeslagmaterialen zoals zand en grind in bekende proporties worden samengevoegd.

Lees meer »

Productie- en verwerkingsdemonstratie van geopolymeer/AACM-beton JUNI 2018

In het kader van een tender voor 12 kunstwerken (bruggen en viaducten) in de N69 waar de Provincie Brabant in 2018 een grote waarde in de vorm van financiële weegfactor MKI toekende aan 'verduurzaming', vroeg infra-hoofdaannemer Mobilis bv uit Apeldoorn (onderdeel van het TBI-concern) of wij durfden aan te tonen dat elke betonmortelproducent in Nederland 'het gewoon kan produceren en elke ontwerpend beton-aannemer er gewoon mee kan rekenen en dit gewoon op gebruikelijke wijze kan verwerken'....

Lees meer »

Eerste constructieve geopolymeerbeton in kunstwerk van Rijkswaterstaat en ProRail​

De nationale primeur was in Heiloo waar geopolymeerbeton is toegepast in een onderdoorgang op de plaats waar de Vennewatersweg het spoor kruiste. Het project is uitgevoerd in opdracht van ProRail binnen de TunnelAlliantie door de combinatie Mobilis – Hegeman.In dit project is voor het eerst in Nederland een duurzaam beton toegepast. Nooit eerder werd geopolymeerbeton in een hoofddraagconstructie van een overheidsproject toegepast. Geopolymeer heeft een groot voordeel: de CO2-footprint. Deze is fors lager dan van traditioneel beton.

Lees meer »

Mock-up geopolymeerbeton spoorwegonderdoorgang in Diemen

We zijn in Diemen, daar wordt een prachtige spooronderdoorgang gebouwd. In deze bouw willen Mobilis, Rijkswaterstaat en Prorail geopolymeerbeton - een nieuwe innovatieve betonsoort - inzetten om de klimaatdoelen die het rijk stelt aan hen te realiseren. In de video's de mock-ups voorafgaand daaraan en de mensen aan het woord die vertellen over de fine-tuning van het mengsel. 

Lees meer »

Proef met duurzame geopolymeerblokken voor versterking afsluitdijk

Het programma Proeftuin Duurzaam Beton richt zich op het klimaatneutraal en circulair maken van de onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat in combinatie met een zo groot mogelijke kostenefficiëntie. Het gaat specifiek om het toepassen van innovatieve betonsamenstellingen voor 2030 in de betonketen van Rijkswaterstaat. Binnen het programma is innovatie het middel om de ambities van een klimaat neutrale en circulaire onderhoudsopgave van Rijkswaterstaat te kunnen realiseren en niet het doel. CO2-reductie en circulariteit zijn twee onderwerpen die voor Rijkwaterstaat enorm belangrijk zijn. Voor de organisatie is het belangrijk om beide doelen na te streven. Dit programma is een eerste stap die nu door Rijkswaterstaat wordt gezet om dit concreet te maken.

Lees meer »

Praktijkproef met geopolymeerbeton: voor versnelling in verduurzaming sector

Een praktijkproef om aan te tonen dat we met jullie als bezoekers - en iedereen in de bouwwereld - een versnelling kunnen maken in het halen van de klimaatdoelstellingen en het zekerstellen van toekomstvaste verdienmodellen in onze sector. Een doseerklep bracht bijna roet in het eten! Ik baalde omdat ik een perfecte demo had willen hebben. Gelukkig was het een hick-up en konden we verder met goede batches. ‘Ronduit perfect zelfs’: liet de professionele betonverwerker van Anton Betontechniek bv uit Obdam enthousiast weten.

Lees meer »

Diensten

Vanuit dit platform bieden we - samen met onze partners - kennis aan in de vorm van training, nieuws, promotie, congressen en praktijkdemo's.

Kennis

De kennis van Jos Kronemeijer als betontechnoloog is ongeëvenaard. Technisch, specificaties, regelgeving, herkomst, activiteiten in de bouwsector. Jos geeft trainingen en individuele kennisoverdracht. En heel specifiek in projecten. 

Bindmiddel

Geopolymeer.tech heeft een eigen alternatieve leverancier van het bindmiddel. Inclusief concrete projecten in Europa. Publiciteit daarover is bijna zo ver. 

Specificaties

Ook leveren expertise over de specificaties die opgesteld moeten zijn voor een project. 


Veel gestelde vragen

Welke diensten beoogt het platform Geopolymeer.tech te bieden?

Inzet van geopolymeer als bindmiddelsysteem ('cement') in beton, mortels en grouts is, ondanks decennia-lange bekendheid hiermee binnen een zeer kleine groep specialisten, nog steeds niet of amper éénduidig gedefinieerd en gereguleerd op een wijze zoals dat voor conventionele cementen wèl geldt. Om tussen parijen af te stemmen welk doel hiermee beoogd wordt en vervolgens hoe dit ingevuld kan worden, wil Geopolymeer.Tech een platform zijn waarin een  technisch neutrale beschouwing en afstemming tussen alle stakeholders in de bouwketen kan plaatsvinden.   

Hoe lang duurt een implementatie-traject?

Afhankelijk van technische complexiteit (m.n. de zgn. CC-klasse) en juridische context (m.n. gezochte vorm van conformiteit aan Certificatiegrondslagen), duurt een implementatie-traject bij betonproducenten voor implementeren van geopolymeer als alternatief voor conventionele cementen in bestaande producten, tussen 3 tot 6 maanden.

Wat is de prijsstructuur?

De factoren die kostprijsopbouw bepalen voor een halffabrikaat (stortklaar beton vanuit een truckmnixer) verlangen een simpeler lere beschouwing dan de kostprijs voor het gerede product; dat geldt óók voor geopolymeerbeton. Op dit moment is er nog amper een logistieke keten om het op elke straathoek te kunnen aanbioeden en ook verlangen veel gebruikers steeds opnieuw specifiek geschiktheidsonderzoek in hun projecttoepassing voor hun achterban: die twee factoren drijven de prijs van het halffabrikaat voorlopig vrij stevig op met in sommige gevallen een kostprijs tot faktor 1,75 à faktor 2. De inkoopprijzen van veel geopolymeer-grondstoffen zijn echgter vaak lager dan conventionele cementgrondstoffen verschillen afhankelijk van het bouwproject. Neem contact met ons op voor meer informatie.